Παγκύπρια Συμμαχία για την Αναπηρία

Έκθεση (Alternative Report) για την υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες word (803KB) / pdf (1486KB) 

Απαντήσεις στον Κατάλογο ζητημάτων της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες word (243KB) / pdf (491KB)

Επιστολή προς Πρόεδρο Κ.Δ.- Υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Word (57kb)
 
Υπόμνημα - Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 και Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020 Word (99kb)
 
Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020 Word (392Kb) - Υπογραφές και λογότυπα Συμμαχίας PDF(1053kb)
 

 

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet