Α. Νόμοι της Βουλής

(α) Ο περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Άφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμος του 2006 (Ν.143(Ι)/2006) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.143(Ι)2006 σε μορφή Word (38kb) / Κατεβάστε τον Νόμο Ν.143(Ι)2006 σε μορφή PDF (48kb))
Σύμφωνα με το άρθρο 3 (1) του Νόμου αυτού η ΚΥΣΟΑ καθιερώνεται ως ο Επίσημος Κοινωνικός Εταίρος τους Κράτους σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία. Επιπλέον το άρθρο 3 (2) και (3) επιβάλλει σε κάθε Υπηρεσία, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, να καλεί εκπροσώπους της ΚΥΣΟΑ «κατά τη συζήτηση» προς λήψη αποφάσεων για θέματα ή και κατά την ενασχόλησή με θέματα που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, αφορούν άτομα με αναπηρία και, επομένως, τη δημόσια/κοινωνική, την επαγγελματική και την καθημερινή τους ζωή. Επίσης προβλέπεται κρατική επιχορήγηση στην ΚΥΣΟΑ στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό. Πρόκειται για την υλοποίηση και επιτυχία ενός μακροχρόνιου αγώνα και στόχου του κόσμου των αναπήρων της Κύπρου.

(β) Οι περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμοι του 2009 και 2018  (Ν.146(Ι)/2009 και 105(Ι)/2018) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.146(Ι)/2009 σε μορφή Word (66kb) / Κατεβάστε τον Νόμο Ν.146(Ι)/2009 σε μορφή PDF (5.66mb))
Ο πιο πάνω Νόμος ισχύει από 23 Δεκεμβρίου 2009 και αφορά την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με το σύστημα της ποσόστωσης (quota system). Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου προσλαμβάνονται σε θέσεις απασχόλησης στον  ευρύτερο δημόσιο τομέα άτομα με αναπηρίες σε ποσοστό 10% επί των κενών θέσεων του τρέχοντος έτους, νοουμένου ότι τα άτομα με αναπηρίες ικανοποιούν σωρευτικά τα αντικειμενικά κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Νόμου. Η ΚΥΣΟΑ συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη του πιο πάνω Νόμου σύμφωνα με την επιδιωκόμενη διαμόρφωση ορθής κρατικής κοινωνικής πολιτικής.

Ο Νόμος 105(Ι)/2018 είναι ο Τροποποιητικός Νόμος του 2018 (Word (15kb) / PDF (861kb)

(γ) Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2000 (Ν.127/2000)(Κατεβάστε τον Νόμο Ν.127/2000 σε μορφή Word(150kb) 
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, ο Νόμος αυτός τροποποιήθηκε για να εναρμονιστεί και να συνάδει με συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη μη διάκριση  σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στην εργασία και την απασχόληση. Αναγνωρίζει σπουδαία δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία και αντίστοιχες υποχρεώσεις του κράτους που στηρίζουν ή και μπορούν να στηρίξουν την κοινωνική πολιτική και δραστηριότητα της ΚΥΣΟΑ και των Οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία.

(δ) Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 (Ν.113(Ι)/1999) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.113/1999 σε μορφή Word / Κατεβάστε τον Νόμο Ν.113(Ι)/1999 σε μορφή PDF (128kb)) και Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 186/2001) (Κατεβάστε τους Κανονισμούς 186/2001 σε μορφή PDF)

Ο Νόμος αυτός παρέχει και προστατεύει σημαντικά δικαιώματα στα άτομα με αναπηρία. Παρέχει το δικαίωμα στα παιδιά με αναπηρία και στους γονείς τους, να ενταχθούν στο γενικό σύστημα εκπαίδευσης, ορίζοντας ότι όλη η σχετική δαπάνη για την απαιτούμενη στήριξη βαρύνει το Κράτος. Με βάση τον εν λόγω Νόμο του 1999 και τους Κανονισμούς του 2001 παρέχονται τρεις μορφές εκπαίδευσης στα άτομα με αναπηρία, ανάλογα με την περίπτωση, όπως κρίνεται και αποφασίζεται σε συνεργασία με τους γονείς από αρμόδιες Επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας.

(ε) Ο περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμος του 1992 (Ν.79(Ι)/92) και οι περί Λαχείου Πρόνοιας Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 179/94) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.79(Ι)92 σε μορφή Word (71kb) / Κατεβάστε τον Νόμο Ν.79(Ι)92 σε μορφή PDF (75kb))
Με τη νομοθεσία αυτή καθιδρύεται ειδικό ταμείο, το οποίο, ύστερα από σύσταση συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία μετέχουν και άτομα με αναπηρία και απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρέχεται στα άτομα με αναπηρία που καθορίζονται στο Νόμο οικονομική στήριξη που δεν προβλέπεται από άλλα νομοθετικά μέτρα. Οι πόροι του ταμείου καθορίζονται στο Νόμο και προβλέπεται ότι προέρχονται, μεταξύ άλλων, από την πώληση ειδικού κρατικού Λαχείου μια φορά το χρόνο.

(στ) Ο περί Προσλήψεως Τυφλών Εκπαιδευμένων Τηλεφωνητών στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1988 (Ν.17/1988) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.17/1988 σε μορφή Word (28kb) / Κατεβάστε τον Νόμο Ν.17/1988 σε μορφή PDF (58kb))
Με τον Νόμο αυτό παρέχεται ένα σημαντικό δικαίωμα επαγγελματικής αποκατάστασης ειδικά στα άτομα με οπτική αναπηρία κατά προτεραιότητα, σε θέσεις τηλεφωνητών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο Νόμος παρέχει αποκλειστική προτεραιότητα στα άτομα αυτά που κατέχουν το δίπλωμα εκπαίδευσης ως τηλεφωνητών της Σχολής Τυφλών. Αν δεν υπάρχουν τυφλοί εκπαιδευμένοι τηλεφωνητές, μέσα στην έννοια του Νόμου, τότε έχουν προτεραιότητα τα άλλα άτομα με αναπηρία.

(ζ) Δικαίωμα Επιδόματος Διακίνησης στα Άτομα με Αναπηρία δυνάμει του Νόμου 36/1980 (Κατεβάστε τον Νόμο 36/1980 σε μορφή Word (30kb)

Τα άτομα με αναπηρία τα οποία περιλαμβάνονται στο πιο πάνω επίδομα διακίνησης ορίζονται  στο άρθρο 2 του Νόμου. Το άρθρο 8 του ίδιου Νόμου προσδιορίζει το στόχο του επιδόματος διακίνησης, το οποίο καλύπτει τα απαιτούμενα έξοδα διακίνησης των ατόμων με αναπηρία για τη μετάβασή τους από την οικία τους στο χώρο εργασίας και πίσω. Ο Τροποποιητικός Νόμος 177(Ι)/2000 παραχωρεί σε όλα τα άτομα με αναπηρία, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο, το ίδιο επίδομα διακίνησης καθόλη τη διάρκεια διαμονής τους και εργασίας τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η τελευταία τροποποίηση του Νόμου έγινε το 2019.

(η) Τροποποιητικός Νόμος του 1987 που τροποποίησε τον περί της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο (τροποποιητικός Νόμος 70/1987) (Κατεβάστε τον Νόμο 70/1987 σε μορφή PDF (105kb))
Ο πιο πάνω τροποποιητικός Νόμος του 1987 τροποποίησε τον περί της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο του 1967 (Ν.33/1967), δίνοντας προτεραιότητες στα άτομα με αναπηρία όταν συμπληρώνονται κενές θέσεις στην δημόσια υπηρεσία. Αργότερα, το 1990, αυτές οι διατάξεις του τροποποιητικού Νόμου ενσωματώθηκαν  στο άρθρο 44 του νέου Νόμου για την Δημόσια Υπηρεσία (ο περί της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του 1990(Ν.1/1990)). Το άρθρο αυτό παρέχει προτεραιότητα, αλλά μόνο εφόσον τα υπόλοιπα στοιχεία κρίσεως σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους είναι περίπου ίσα.

(θ) Ο περί Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Αναπήρων Νόμος (Ν.103 (Ι)/2000) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.103 (ι)/2000 σε μορφή Word / Κατεβάστε τον Νόμο Ν.103/(Ι)/2000 σε μορφή PDF (54kb))
Ο Νόμος αυτός, ο οποίος εκδόθηκε με διαβούλευση και συνεργασία της ΚΥΣΟΑ με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρέχει δικαιώματα στα άτομα με αναπηρία. Προβλέπει κυβερνητική χορηγία στο εν λόγω Ταμείο και είναι ένα νομοθέτημα που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κατάρτιση, εκπαίδευση και τοποθέτηση των ατόμων με αναπηρία στην ανοικτή αγορά εργασίας. Ο ορισμός της αναπηρίας στο άρθρο 2 του Νόμου είναι ευρύτατος και δίνει στα άτομα με αναπηρία την ευκαιρία και δικαίωμα κατάρτισης, εκπαίδευσης και τοποθέτησής τους στην ανοικτή αγορά εργασίας μέσω του νομοθετήματος αυτού.

(ι) Ο περί Σχολής Τυφλών Νόμος (Κατεβάστε τον περι Σχολής Τυφλών Νόμο σε μορφή Word / Κατεβάστε τον περί Σχολής Τυφλών Νόμο σε μορφή PDF (36kb))
Ο Νόμος αυτός που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 1957 και οι Κανονισμοί του για τη Σχολή, που εκδόθηκαν το 1961, ήταν το πρώτο νομοθέτημα στην Κύπρο, στο οποίο αναφέρθηκε ο όρος «τυφλός». Ο Νόμος αυτός και οι Κανονισμοί του θεσμοθέτησαν το δικαίωμα των ατόμων με οπτική αναπηρία για εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και για αποκατάσταση.  Συνάγεται από το προοίμιο του Νόμου και από τις ίδιες τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών  ότι δεν τίθεται κανένα όριο ηλικίας σε σχέση και σε συνδυασμό με τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο και τους Κανονισμούς του.

(κ) Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999 (Κατεβάστε τους περι Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς σε μορφή Word / Κατεβάστε τους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς σε μορή PDF (706kb))
Με τους πιο πάνω Τροποποιητικούς Κανονισμούς δημιουργήθηκε ένας νέος Κανονισμός στο βασικό Κανονισμό του 1954, ως Κανονισμός 61Η , προσθέτοντας, στην παράγραφο 2 αυτού του νέου Κανονισμού τους όρους και μέτρα που απαιτούνται στα υπό ανέγερση κτίρια, καθιστώντας τα προσβάσιμα  για όλα τα άτομα με αναπηρία. Τα κτίρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν τους όρους περιλαμβάνονται αναλυτικά στην παράγραφο (1) του νέου Κανονισμού, μεταξύ των οποίων είναι όλα τα δημόσια κτίρια και κτίρια τα οποία είναι ανοικτά για το κοινό ή και οποιαδήποτε άλλα κτίρια που η αρμόδια Αρχή θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού.

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) του 2017 (N.111(Ι)2017) word (44KB) / pdf (139KB)

Οι περί Οδών και Οικοδομών (τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 pdf (28.748KB)
 
Το περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος III) Διάταγμα του 2018 word (1.427KB) / pdf (3.661KB)

(λ) Οι περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμοι του 1989 και του 2018 (Ν.117/1989 και Ν.11(Ι)/2018) (Κατεβάστε τον Νόμο 177/1989 σε μορφή Word / Κατεβάστε τον Νόμο 177/1989 σε μορφή PDF (91kb))

Το άρθρο 3 του Νόμου 177/1989 προνοεί το δικαίωμα και την αντίστοιχη υποχρέωση του Κράτους για επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική απασχόληση των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Ο Νόμος 11(Ι)/2018 είναι ο Τροποποιητικός Νόμος του 2018 (Κατεβάστε τον Νόμο 11(Ι)/2018 σε μορφή Word (32kb) / Κατεβάστε τον Νόμο 11(Ι)/2018 σε μορφή PDF (231kb)

(μ) Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 1990 (Κ.Δ.Π. 310/1990)
Οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών αποτελούν τις πρώτες νομοθετικές διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία στο γενικό σύστημα εκπαίδευσης της Κύπρου. Αργότερα, το 1999, και ύστερα από πολλές προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Συνομοσπονδίας μας, ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 και οι Κανονισμοί του ρύθμισαν την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση. Στο άρθρο 8 των Κανονισμών του 1990 περιλαμβανόταν το δικαίωμα των μαθητών με προβλήματα όρασης και ακοής να εγγραφούν σε δημόσιο σχολείο μέσης εκπαίδευσης, εφόσον είναι σε θέση να παρακολουθούν τα μαθήματα. Η αξιολόγηση της επίδοσης των εν λόγω μαθητών γίνεται με προφορικές ή γραπτές εξετάσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

(ν) Ο περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας Νόμος του 2006 (Ν.66(Ι)/2006) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.66(Ι)/2006 σε μορφή Word / Κατεβάστε τον Νόμο Ν.66(Ι)/2006 σε μορφή PDF (41kb))
Στο άρθρο 2 του Νόμου αυτού περιλαμβάνεται ο ορισμός για το «κωφό άτομο». Επιπλέον στο άρθρο 4 του Νόμου αυτού αναγνωρίζεται η Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα ως κύριο ή επιπρόσθετο προσόν πρόσληψης εργαζομένων σε θέσεις δημόσιων υπηρεσιών που αφορούν άτομα με κώφωση, ή στις οποίες, είναι αναγκαία η άμεση επικοινωνία με κωφά άτομα που επικοινωνούν με αυτή τη γλώσσα.  

(ξ) Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμος του 2006 (Ν. 22(Ι)/2006) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.22(Ι)/2006 σε μορφή PDF (139kb))
Ο Νόμος αυτός παρέχει δικαιώματα και διευκολύνσεις στα άτομα με αναπηρία που είναι υποψήφια για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Στο άρθρο 2 του πιο πάνω Νόμου περιλαμβάνεται ορισμός για το «άτομο με ειδικές ανάγκες». Σύμφωνα με το άρθρο 20 (6) (β) τα υποψήφια άτομα με αναπηρία επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον εξοπλισμό τους. Επίσης, το άρθρο 21 (3) (στ) επιβάλλει στην επιτροπή εξεταστικού κέντρου, που συγκροτείται σε κάθε εξεταστικό κέντρο, να παρέχει διευκολύνσεις σε υποψηφίους που είναι άτομα με αναπηρία. Για να τους παρέχονται οι διευκολύνσεις αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 24, η αίτηση που υποβάλλουν τα άτομα με αναπηρία πρέπει να συνοδεύεται με τα αναγκαία δικαιολογητικά προς την Υπηρεσία Εξετάσεων.

(ο) Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμοί του 2006 (Κ.Δ.Π. 172/2006) (Κατεβάστε τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 172/2006 σε μορφή Word (142kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 172/2006 σε μορφή PDF (162kb))
Στον Κανονισμό 30 (1) των  Κανονισμών αυτών, παρέχεται το δικαίωμα στη Σύγκλητο να εκδίδει Κανόνες, με την έγκριση του Συμβουλίου, αναφορικά με τον καθορισμό ή τη ρύθμιση θεμάτων που είναι αναγκαία για σκοπούς εφαρμογής των πιο πάνω Κανονισμών. Συγκεκριμένα, δυνάμει του Κανονισμού 30 (2) (γ), η Σύγκλητος  έχει το δικαίωμα να εκδίδει Κανόνες, μεταξύ άλλων, και για τις εξετάσεις που αφορούν άτομα με αναπηρία.

(π) Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 2006 (95(Ι)/2006) (Κατεβάστε τον Νόμο 95(Ι)/2006 σε μορφή Word / Κατεβάστε τον Νόμο 95(Ι)/2006 σε μορφή PDF (151kb))
Στο άρθρο 2 του Νόμου αυτού ορίζεται ο «ανάπηρος» και επιπλέον περιλαμβάνεται ορισμός για τις «ειδικές ανάγκες» των αιτητών δημοσίου βοηθήματος.  Παράλληλα στο άρθρο 10 (α) του Νόμου προσδιορίζονται τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται δημόσιο βοήθημα, έστω και αν αυτά απασχολούνται πλήρως σε προσοδοφόρα εργασία, μεταξύ των οποίων και τα ανάπηρα πρόσωπα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 (ζ) τα άτομα με αναπηρία που είναι λήπτες δημοσίου βοηθήματος δικαιούνται να λαμβάνουν 50% αυξημένο δημόσιο βοήθημα για βασικές ανάγκες.  Επιπρόσθετα, στο άρθρο 9 (η), (θ) και (ια) του εν λόγω Νόμου, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, εισοδήματα και οικονομικοί πόροι που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία και που δεν υπολογίζονται για την παροχή του δημόσιου βοηθήματος ή για τον καθορισμό του ύψους του. Δηλαδή δικαιούνται να είναι λήπτες δημόσιου βοηθήματος ανεξάρτητα με το αν λαμβάνουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 εισοδήματα. Εκτός από αυτά, το άρθρο 14 προνοεί να παρέχεται, διαμονή, περίθαλψή και μέριμνα σε άτομα με αναπηρία τα οποία δεν είναι σε θέση να τα εξασφαλίσουν από μόνα τους.    

(ρ) Ο περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμος του 2011 (11(Ι)/2011) (Κατεβάστε τον Νόμο 11(Ι)/2011σε μορφή Word (47 kb) / Κατεβάστε τον Νόμο 11(Ι)/2011 σε μορφή PDF (81kb))
Στο άρθρο 2 του πιο πάνω Νόμου περιλαμβάνονται ορισμοί για την «ειδική χορηγία» και για τον πολίτη που κατά τον ορισμό θεωρείται «τυφλός».

(σ) Ο περί Μεταμοσχεύσεως Κερατοειδούς Χιτώνος  Νόμος του 1976 (Ν. 48/1976)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού η μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνα γίνεται και από ιδιώτες ειδικούς οφθαλμίατρους σε δημόσια νοσηλευτήρια. Το άρθρο 3 του Νόμου καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την αφαίρεση των ματιών ενός αποθανόντος προσώπου για λόγους μεταμόσχευσης του χιτώνα η για άλλους ιατρικούς λόγους. Αυτές οι διατάξεις προϋποθέτουν ότι ο αποθανών, πριν το θάνατό του, εξέφρασε αυτή την επιθυμία ή οι συγγενείς του, οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 2 του εν λόγω Νόμου ως ο/η σύζυγος, οι γονείς, το παιδί ή τα αδέλφια του, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

(τ) Νόμοι 107(Ι)/1992 και 108(Ι)/1992
Η μυστική ψηφοφορία των ατόμων με οπτική αναπηρία στις κοινοβουλευτικές ή προεδρικές εκλογές προστατεύεται από τους πιο πάνω Νόμους. Οι Νόμοι αυτοί τροποποίησαν  το άρθρο 29 (7) (β) και (γ) του βασικού Νόμου, για τις εκλογές των μελών του Κοινοβουλίου, προσθέτοντας νέες διατάξεις για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας συμφώνα με το Νόμο 108(Ι)/1992.  Οι διατάξεις οι οποίες προστέθηκαν για να προστατέψουν τα άτομα με οπτική αναπηρία ή άλλα άτομα τα οποία δεν μπορούν να ψηφίσουν από μόνα τους, αλλά επιθυμούν να το κάνουν, δηλώνοντας ότι μπορούν να το κάνουν με οποιαδήποτε διαθέσιμα μέσα. Επίσης, μπορούν να απαιτήσουν να ψηφίσουν συνοδευόμενα από άτομα της δικής τους επιλογής ή μπορούν να ζητήσουν συνοδό από τον Υπεύθυνο του εκλογικού κέντρου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τους παράσχει συνοδό.

(υ) Ο περί Απόδειξης Νόμος, Κεφ. 9
Ο Νόμος αυτός ρυθμίζει την ικανότητα ορισμένων ατόμων με αναπηρία ως μαρτύρων στα Δικαστήρια και γενικά σε Νομικές διαδικασίες ως ακολούθως:

Το άρθρο 2 (2) ορίζει: «διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία πάσχει από αναπηρία της έκφρασης ή της ακοής και το οποίο καλείται ως μάρτυρας σε νομική διαδικασία και ακολούθως δίδει τη μαρτυρία του εγγράφως ή με τη γλώσσα των κωφαλάλων, η μαρτυρία αυτή λογίζεται ότι δίδεται προφορικά.».

Το άρθρο 13 του ίδιου Νόμου, με παράτιτλο «ικανοί μάρτυρες», ορίζει: «….κάθε πρόσωπο είναι ικανό να δώσει μαρτυρία σε οποιαδήποτε διαδικασία, πολιτική ή ποινική, εκτός αν το Δικαστήριο θεωρήσει ότι αυτό εμποδίζεται,  λόγω νεαρής ηλικίας, πνευματικής αναπηρίας ή άλλης αιτίας παρόμοιας φύσης, από του να γνωρίζει ότι οφείλει να λέγει την αλήθεια ή από του να αντιλαμβάνεται τις ερωτήσεις που υποβάλλονται σε αυτό ή από του να δίνει λογικές απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές.».

(φ) Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 και 2015 (N.109(I)/2014) (Κατεβάστε τον Νόμο N.109(I)/2014 σε μορφή Word (63,7 kb)/ Κατεβάστε τον Νόμο N.109(I)/2014 σε μορφή PDF (356 kb)) και τον τροποποιητικό Νόμο του 2014 έως (Αρ.2) του 2015 (Κατεβάστε τον τροποποιητικό Νόμο N.109(I)/2014 σε μορφή Word (49,5 kb))
 
Κανονισμοί με βάση το άρθρο 38(α) του N.109(I)/2014 (Κατεβάστε τον Κανονισμό σε μορφή Word (63 kb)
Κανονισμοί με βάση το άρθρο 38 (β) του N.109(I)/2014 (Κατεβάστε τον Κανονισμό σε μορφή Word (71 kb) 
Κανονισμοί με βάση το άρθρο 38 (γ) του N.109(I)/2014 (Κατεβάστε τον Κανονισμό σε μορφή Word (70 kb)

(χ) Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (Ν.104(Ι)/2017) (Κατεβάστε τον Νόμο 104(Ι)/2017 σε μορφή Word (196kb) / Κατεβάστε τον Νόμο 104(Ι)/2017 σε μορφή PDF (677kb))

(ψ) O περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 2017 (N.73(Ι)/2017) (Κατεβάστε τον Νόμο 73(Ι)/2017 σε μορφή Word (186kb) / Κατεβάστε τον Νόμο 73(Ι)/2017 σε μορφή PDF (763kb))

(ω) Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.3) του 2018 (N.154(I)/2018) (Word (17kb) / PDF (97kb) )

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet