Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδονται με συγκεκριμένη διαδικασία των Θεσμικών της Οργάνων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) και περιέχουν διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ευρωπαϊκού Κεκτημένου). Όμως, οι διατάξεις αυτές των Οδηγιών δεν έχουν άμεση εφαρμογή στα κράτη μέλη, εκτός αν πρώτα μετατραπούν σε εθνική νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος με νόμο του νομοθετικού του Οργάνου. Στην Κύπρο έχουν μετατραπεί σε Νόμους της Δημοκρατίας διάφορες τέτοιες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζουν άμεσα θέματα ή παρέχουν στήριξη και διευκολύνσεις στα άτομα με αναπηρία ή αναφέρονται έμμεσα και κατά το αποτέλεσμα τους στα άτομα με αναπηρία. Οι Νόμοι αυτοί της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν αυξημένη ισχύ έναντι όλων των άλλων Νόμων της Βουλής. Οι Οδηγίες μπορούν να περιλαμβάνουν δεσμευτικές/υποχρεωτικές διατάξεις για τα κράτη μέλη ή να αρκούνται στην επίτευξη σε κάθε κράτος μέλος του σκοπού που επιδιώκεται με τη συγκεκριμένη Οδηγία, αφήνοντας το θέμα των μέσων επίτευξης στη θέληση του κάθε κράτους. Τέτοιοι Νόμοι έχουν θεσπιστεί στην Κυπριακή νομοθεσία με βάση τις εν λόγω Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Νόμοι αυτοί είναι:

(α) Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2000 (Ν.127(Ι)/2000) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.127(Ι) 2000 σε μορφή Word / Κατεβάστε τον Νόμο Ν.127(Ι) 2000 σε μορφ PDF (177kb)): Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος 127/2000, στον οποίο ενσωματώθηκαν τουλάχιστον οι δεσμευτικές διατάξεις της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2000/78/ΕΚ σε μορφή Word (106kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2000/78/ΕΚ σε μορφή PDF (122kb)), καθώς και ορισμένες άλλες διατάξεις της, ο οποίος θεσπίστηκε ύστερα από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις μεταξύ Κράτους και της ΚΥΣΟΑ, στα άρθρα 4 μέχρι 9 διακηρύσσει σημαντικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα αναφορικά με την επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση και την εργοδότησή τους καθώς και στο θέμα της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και αγαθά.

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2000/78/ΕΚ για τη Διαμόρφωση Γενικού Πλαισίου Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία και στην Απασχόληση ενσωματώθηκε στον πιο πάνω Νόμο, ο οποίος το 2004 τροποποιήθηκε για να μετατραπεί η εν λόγω Οδηγία σε εσωτερική νομοθεσία της Κύπρου. Οι διατάξεις της Οδηγίας αυτής που περιλήφθηκαν στον κυπριακό νόμο και που παρέχουν δικαιώματα στα άτομα με αναπηρία είναι η απαγόρευση κάθε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης στην εργασία και απασχόληση σε βάρος τους, η υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν κάθε εύλογη προσαρμογή στο χώρο και στο σύστημα εργασίας, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν απρόσκοπτα να εργοδοτούνται και να διεξάγουν την εργασία τους και το δικαίωμα τους να προσφεύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης διάκρισης σε βάρος τους για αποζημιώσεις με αντιστροφή του βάρους απόδειξης.

Αναφορικά με το θέμα της προσβασιμότητας, τροποποιήθηκε το άρθρο 7 του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου για εναρμόνιση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001/85/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2001/85/ΕΚ σε μορφή Word (513kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2001/85/ΕΚ σε μορφή PDF (940kb)) που προβλέπει την προσβασιμότητα σε μηχανοκίνητα οχήματα που διαθέτουν πάνω από οκτώ καθίσματα, πέρα από το κάθισμα του οδηγού, με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε τέτοια δημόσια μηχανοκίνητα οχήματα με την κατάλληλη διαμόρφωση και σχεδιασμό τους.

Τόσο ο αρχικός Νόμος περί Ατόμων με Αναπηρίες όσο και οι τροποποιήσεις, για να συνάδει ο Νόμος αυτός με τις Οδηγίες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτεύχθηκαν ύστερα από έντονη δραστηριότητα και σχετικά υπομνήματα της Συνομοσπονδίας μας στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής.

(β) Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (Ν. 112(Ι)/2004) (Κατεβάστε τον Νόμο (Ν.112(I)/2004) σε μορφή Word (2.55mb) / Κατεβάστε τον Νόμο (Ν.112(I)/2004) σε μορφή PDF (1.06mb)): Με το άρθρο 113 του Νόμου 112(Ι)/2004, αναφορικά με διευκολύνσεις στις τηλεπικοινωνίες σε εθνικό επίπεδο, παραχωρήθηκαν στα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία οι εξαιρέσεις από το πάγιο τέλος ενός κινητού τηλεφώνου, από το πάγιο τέλος ενός σταθερού τηλεφώνου και από το πάγιο τέλος του διαδικτύου. Επίσης, από τα τέλη ορισμένου αριθμού τηλεφωνικών κλήσεων. Τα άτομα με οπτική αναπηρία απαλλάχτηκαν πλήρως από τα καταβλητέα τέλη, όταν καλούν την υπηρεσία πληροφοριών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για τηλεφωνικές πληροφορίες. Στον πιο πάνω Νόμο (άρθρο 113) μετατράπηκαν και διατυπώθηκαν οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002/22/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2002/22/ΕΚ σε μορφή Word (275kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2002/22/ΕΚ σε μορφή PDF (271kb)), η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 98/10/ΕΚ.

Διάταγμα αναφορικά με το περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες (Κ.Δ.Π. 56/2018) (Κατεβάστε το Διάταγμα (ΚΔΠ 56/2018) σε μορφή Word (51kb) / Κατεβάστε το Διάταγμα (ΚΔΠ 56/2018) σε μορφή PDF (2018kb))

(γ) Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμοι του 2001 έως (Αρ.2) του 2006 (Κατεβάστε τον Νόμο του 2001 έως (Αρ.2) του 2006 σε μορφή PDF (270kb)): Οι πιο πάνω Νόμοι της Κυπριακής Νομοθεσίας, τροποποιήθηκαν για σκοπούς εναρμόνισής τους με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 2004/27/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2004/27/ΕΚ σε μορφή Word (276kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2004/24/ΕΚ σε μορφή PDF (268kb)) για τα φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης. Η νομοθεσία αυτή ευθυγραμμίζεται με την κοινωνική πολιτική της ΚΥΣΟΑ στο θέμα και επιτεύχθηκε με τη συνεργασία και συμμετοχή μας. Τα άτομα με οπτική αναπηρία έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση με γραφή Braille που αναγράφεται στις οδηγίες του κάθε φαρμάκου ή με οποιοδήποτε άλλο προσβάσιμο τρόπο, όπως προβλέπεται στην Οδηγία.

(δ) Ο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος (Ν.128(Ι)/2004): Ο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας τροποποιήθηκε για να μετατραπεί η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001/29/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2001/29/ΕΚ σε μορφή Word (159kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2001/29/ΕΚ σε μορφή PDF (195kb)) σε εσωτερική νομοθεσία της Κύπρου. Έτσι, νομοθετήθηκαν ορισμένες εξαιρέσεις από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού, με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία, οι Oργανώσεις τους και τα κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες και μέσα στα άτομα με αναπηρία να έχουν το δικαίωμα χρήσης των συγγραφικών ή και άλλων έργων των δημιουργών χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση ή οποιαδήποτε διοικητική ή άλλη διαδικασία που πολλές φορές παρεμποδίζουν την πρόσβαση  των ατόμων με αναπηρία σε συγγράμματα και άλλα έργα τέχνης.

(ε) Ο περί του Συντονισμού  των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2006 (Ν.12(Ι)/2006): Στους Νόμους 12(Ι)/2006 (Κατεβάστε τον Νόμο 12(Ι)/2006 σε μορφή Word / Κατεβάστε τον Νόμο 12(Ι)2006 σε μορφή PDF (11.6mb)) και 13(Ι)/2006 (Κατεβάστε τον Νόμο 13(Ι)/2006 σε μορφή PDF (379kb)) του 2006, για τα κατώτατα όρια κατά τη διαδικασία συνάψεως δημόσιων συμβάσεων, εναρμονίστηκαν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/18/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ σε μορφή Word (797kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ σε μορφή PDF (634kb)) και 2004/17/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2004/17/ΕΚ σε μορφή Word (768kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2004/17/ΕΚ σε μορφή PDF (572kb)) για τις δημόσιες προμήθειες και υπηρεσίες από όλα τα Υπουργεία και Κυβερνητικές Υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Με βάση τις σχετικές διατάξεις των εν λόγω εναρμονιστικών νόμων τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα προσβασιμότητας σε όλα τα δημόσια έργα που εκτελούνται (δρόμοι, πεζοδρόμια, δημόσια κτίρια κλπ.), καθώς και σε όλες τις προμήθειες και αγαθά προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες που παρέχει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Τούτο επιτυγχάνεται με την υποχρέωση που επιβάλλουν οι εν λόγω εναρμονιστικοί νόμοι να περιλαμβάνονται στους όρους προσφορών για την εκτέλεση τέτοιων έργων, τις προμήθειες που αγοράζουν και τις υπηρεσίες που παρέχουν, όροι προσβασιμότητας. Επίσης, οι ίδιοι εναρμονιστικοί νόμοι (στο άρθρο 18) προβλέπουν τη δυνατότητα απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία να επιβάλλεται όπως οι δημόσιες προμήθειες αγοράζονται αποκλειστικά από εργαστήρια στα οποία η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι άτομα με αναπηρία.

(στ) Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος του 2004 (Ν.42(Ι)/2004)  (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.42(Ι)/2004 σε μορφή Word / Κατεβάστε τον Νόμο (Ν.42(Ι)/2004) σε μορφή PDF (287kb)): Στα άρθρα 3 (1) (γ), 6 (1) και 40 (3) (α) και (β) ενσωματώθηκαν διατάξεις που απαγορεύουν κάθε διάκριση σε βάρος ατόμων με αναπηρία, αν και στην Οδηγία 2000/43/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2000/43/ΕΚ σε μορφή Word (83kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2000/43/ΕΚ σε μορφή PDF (112kb)) περί Εφαρμογής της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Προσώπων Ασχέτως Φυλετικής ή Ενθοτικής τους Καταγωγής δεν περιλαμβάνεται απαγόρευση της διάκρισης αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία. Στο Νόμο όμως που μετέτρεψε στην Κυπριακή Νομοθεσία την εν λόγω Οδηγία περιλήφθηκαν και οι πιο πάνω διατάξεις ύστερα από παρεμβάσεις της Συνομοσπονδίας μας. Ήδη πολλές εκθέσεις και πορίσματα της Επιτρόπου Διοικήσεως έχουν εκδοθεί υπέρ των ατόμων με αναπηρία.

(ζ) Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 (Ν.39(Ι)/2009) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.39(Ι)/2009 σε μορφή PDF (220kb)), ο περί Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 (Ν.40(Ι)/2009) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.40(Ι)/2009 σε μορφή PDF (102kb)) και ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 (Ν.38(Ι)/2009) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.38(Ι)/2009 σε μορφή PDF (134kb)): Στους Νόμους αυτούς εναρμονιστήκαν (ενσωματώθηκαν) οι σχετικές με τα άτομα με αναπηρία διατάξεις της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ σε μορφή Word (168kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ σε μορφή PDF (181kb)) για την Εφαρμογή της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών και της Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών σε Θέματα Εργασίας και Απασχόλησης. Το άρθρο 7 (1) της εν λόγω Οδηγίας προβλέπει την καθιέρωση επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης κατά διαφόρων κινδύνων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αναπηρία.

(η) Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 (Ν.98(Ι)/2007) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.98(Ι)/2007 σε μορφή PDF (103kb)) και ο περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος του 2007 (Ν.103(Ι)/2007) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.103(Ι)/2007 σε μορφή PDF (151kb))Στους Νόμους αυτούς ενσωματώθηκαν οι σχετικές με τα άτομα με αναπηρία διατάξεις της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2005/29/ΕΚ σε μορφή Word (180kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2005/29/ΕΚ σε μορφή PDF (154kb)) για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές. Στο άρθρο 5.3 της εν λόγω Οδηγίας αναφορικά με την απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών προβλέπεται ρητά και η απαγόρευση αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία.

(θ) Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανόνες και Πρότυπα Ασφάλειας Επιβατηγών Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (Ν.47(Ι)/2004) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.47(Ι)/2004 σε μορφή PDF (1.28mb)): Στον Νόμο αυτό έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις των άρθρων 1 και 6 (β) της Οδηγίας 2003/24/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2003/24/ΕΚ σε μορφή Word (57kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2003/24/ΕΚ σε μορφή PDF (69kb)) για τους Κανόνες και τα Πρότυπα Ασφάλειας για τα Επιβατηγά Πλοία, που αναφέρονται στην ασφάλεια ή και την προσβασιμότητα και διευκολύνσεις για τα άτομα με αναπηρία και γενικότερα για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

(ι) Ο περί Ταμείων Προνοίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 (Ν.130(Ι)/2002) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.130(Ι)/2000 σε μορφή PDF (107kb)) και ο περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμος του 2002 (Ν.133(Ι)/2002) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.133(Ι)/2002 σε μορφή PDF (102kb)): Στους Νόμους αυτούς ενσωματώθηκε στην Κυπριακή Νομοθεσία η Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης, μεταξύ άλλων, και για τα εργαζόμενα άτομα με αναπηρία στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Η εν λόγω ίση μεταχείριση προβλέπεται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 96/97/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 96/97/ΕΚ σε μορφή Word (77kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 89/97/ΕΚ σε μορφή PDF (94kb)) για την Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

(κ) Ο περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος του 2002 (Ν.30(Ι)/2002) (Κατεβάστε τον Κανονισμό Ν.30(Ι)/2002 σε μορφή PDF (388kb)) και οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 310/2003): Στα Νομοθετήματα αυτά έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις της Οδηγίας 95/16/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 95/16/ΕΚ σε μορφή Word (299kb)  / Κατεβάστε την Οδηγία 95/16/ΕΚ σε μορφή PDF (292kb)) για την προσέγγιση των Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες. Στο άρθρο 3 της Οδηγίας προβλέπονται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που πρέπει να πληρούν οι ανελκυστήρες. Στο Παράρτημα Ι του άρθρου 3 περιγράφεται ο κατάλληλος σχεδιασμός και η κατάλληλη κατασκευή των ανελκυστήρων για την εύκολη πρόσβαση και χρήση τους από άτομα με αναπηρία.  

(λ) Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004 (Ν.100(Ι)/2004) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.100(Ι)/2004 σε μορφή PDF (5870kb)), ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (Ν.35(Ι)/2004) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.35(Ι)/2001 σε μορφή PDF (903kb)) και οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινική Πρακτική) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 452/2004): Στα  Νομοθετήματα αυτά εναρμονίστηκαν οι παλαιότερες διατάξεις της Οδηγίας  2001/20/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2001/20/ΕΚ σε μορφή Word (149kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2001/20/ΕΚ σε μορφή PDF (152kb)) για την Προσέγγιση των Νομοθετικών, Κανονιστικών και Διοικητικών Διατάξεων των Κρατών Μελών όσον αφορά την Εφαρμογή Ορθής Κλινικής Πρακτικής κατά τις Κλινικές Δοκιμές Φαρμάκων Προοριζομένων για τον Άνθρωπο. Στα άρθρα 3 (δ) και 5 (β) της εν λόγω Οδηγίας προβλέπεται η προστασία των συμμετεχόντων στις κλινικές δοκιμές φαρμάκων. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι σε θέση να δώσει εν επιγνώσει συναίνεση, αναλόγως της νοητικής του κατάστασης ή αν δεν είναι σε θέση να γράψει, μπορεί να δώσει σε εξαιρετικές περιπτώσεις προβλεπόμενες από την εθνική νομοθεσία, την προφορική του συναίνεση παρουσία ενός τουλάχιστον μάρτυρα, εφόσον ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ενημερώθηκε για τη φύση, τη σημασία, την έκταση και τους κινδύνους της κλινικής δοκιμής.   

(μ) Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005 (Ν.149(Ι)/2005), το περί Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Διάταγμα του 2005 (Κ.Δ.Π. 435/2005), το περί Καθορισμού των Λογιστικών Συστημάτων, Ρυθμίσεως του Κόστους Παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και της Ίδρυσης Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ταμείου Αποζημιώσεως Διάταγμα του 2005 (Κ.Δ.Π. 434/2005), το περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διάταγμα του 2005 (Κ.Δ.Π. 433/2005), το περί Ρυθμίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διάταγμα του 2005 (Κ.Δ.Π. 432/2005) και ο περί  Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (Ν.112(Ι)/2004) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.112(Ι)/2004 σε μορφή Word (2.55mb) / Κατεβάστε τον Νόμο Ν.112(Ι)/2004 σε μορφή PDF (911kb)): Στα Νομοθετήματα αυτά έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις της Οδηγίας 2002/39/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ σε μορφή Word (82kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2002/39/ΕΚ σε μορφή PDF (180kB)) για την Τροποποίηση της Οδηγίας 97/67/ΕΚ όσον Αφορά το Περαιτέρω Άνοιγμα των Κοινοτικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στον Ανταγωνισμό. Στο άρθρο 1 της Οδηγίας προβλέπεται όπως το άρθρο 7 της Οδηγίας 97/67/ΕΚ αντικατασταθεί έτσι ώστε να επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους περιορισμούς βάρους και τιμής στην περίπτωση της παροχής δωρεάν ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης. 

(ν) Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρωπίνων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων Προϊόντων Νόμος του 2007 (Ν.187(Ι)/2007) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.187(Ι)/2007 σε μορφή PDF (427kb)): Στο Νόμο αυτό έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/23/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2004/23/ΕΚ σε μορφή Word (157kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2004/23/ΕΚ σε μορφή PDF (344kb)) για τη Θέσπιση Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας για τη Δωρεά, την Προμήθεια, τον Έλεγχο, την Επεξεργασία, τη Συντήρηση, την Αποθήκευση και τη Διανομή Ανθρώπινων Ιστών και Κυττάρων που προορίζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας. Συμφωνά με το άρθρο 2 (ιγ) και (ιδ) της Οδηγίας, που καθορίζει το πεδίο εφαρμογής, η Οδηγία δεν εφαρμόζεται μεταξύ άλλων και σε περιστατικό το οποίο συνδέεται με  «σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν» και «σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση» που μπορεί να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, και αναπηρία ή ανικανότητα των ασθενών.

(ξ) Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (Ν.161(Ι)/2004) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.161(Ι)/2004 σε μορφή PDF (352kb)) και οι περί Αιμοδοσίας (Λήψη, Ασφάλεια, Έλεγχος και Μετάγγιση Αίματος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 496/2004): Στα Νομοθετήματα αυτά έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2002/98/ΕΚ σε μορφή Word (142kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2002/98/ΕΚ σε μορφή PDF (339kb)) για τη Θέσπιση Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας για τη Συλλογή, τον Έλεγχο, την Επεξεργασία, την Αποθήκευση και τη Διανομή Ανθρωπίνου Αίματος και Συστατικών του Αίματος και για την Τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/EK. Στην Οδηγία αυτή θεσπίζονται πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο αίμα, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Στο άρθρο 3 (ζ) και (η) της Οδηγίας περιλαμβάνονται ορισμοί για το «σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν» και τη «σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση» που μπορεί να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, και αναπηρία ή ανικανότητα των ασθενών.

(ο)  Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος και οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί (που βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία για Νομοτεχνικό Έλεγχο):  Στα προτεινόμενα αυτά Νομοθετήματα ενσωματώθηκε η Οδηγία 2007/46/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2007/46/ΕΚ σε μορφή Word (1.05mb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2007/46/ΕΚ σε μορφή PDF (1.05mb)) για τη Θέσπιση Πλαισίου για την Έγκριση των Μηχανοκίνητων Οχημάτων και των Ρυμουλκουμένων τους, και των Συστημάτων, Κατασκευαστικών Στοιχείων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων που Προορίζονται για τα Οχήματα αυτά. Στο άρθρο 39 (2 και 3) της εν λόγω Οδηγίας περιλαμβάνονται μέτρα εφαρμογής και τροποποιήσεις της παρούσας Οδηγίας και των κανονιστικών πράξεων οι οποίες απαιτούνται για την προσαρμογή τους στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ή στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και τις τεχνικές απαιτήσεις για οχήματα ειδικής χρήσης. Οι ορισμοί των κατηγοριών και τύπων οχημάτων («όχημα ειδικής χρήσης» και «όχημα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου») περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, τμήμα Α, σημεία 5 και 5.5 της Οδηγίας. Επιπρόσθετα στο τμήμα Γ, σημείο 5, του Παραρτήματος ΙΙ περιλαμβάνεται η κωδικοποίηση και της κατηγορίας οχημάτων ειδικής χρήσης μεταξύ των οποίων και οχημάτων με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου. Επιπλέον, στο Παράρτημα ΧΙ που αφορά τη φύση των οχημάτων ειδικής χρήσης και σχετικές διατάξεις περιλαμβάνεται το Προσάρτημα 3 στο οποίο αναφέρονται ειδικές πρόνοιες  για τα οχήματα με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου.
  
(π) Ο περί ΦΠΑ (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2008 (Ν.88(I)/2008), ο περί ΦΠΑ (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2007 (Ν.142(I)/2007), ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2008 (Ν.38(I)/2008) και ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 (Ν.25(I)/2008) (Κατεβάστε τον Νόμο 25(Ι)/2008 σε μορφή PDF (1.63mb)): Στα Νομοθετήματα αυτά έχουν ενσωματωθεί οι σχετικές με τα άτομα με αναπηρία διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σε μορφή Word (1.05mb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σε μορφή PDF (606kb)) σχετικά με Κοινό Σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Το άρθρο 98 της Οδηγίας αυτής επιτρέπει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ αναφορικά με τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών σε σχέση με ιατρικό εξοπλισμό, βοηθητικά όργανα και άλλες συσκευές που συνήθως χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση ή την αντιμετώπιση αναπηριών, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από αναπήρους, περιλαμβανομένης της επισκευής των προϊόντων αυτών. 

(ρ) Ο περί ΡΙΚ Νόμος(Κατεβάστε τον Νόμο του ΡΙΚ σε μορφή PDF (341kb)) και οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμοι του 1998 μέχρι 2011(Ν.7(Ι)/1998) (Κατεβάστε τα άρθρα από τον Νόμο Ν.7(Ι)/1998  που αφορούν τα άτομα με αναπηρία σε μορφή Word (34 kb) / Κατεβάστε τον Νόμο Ν.7(Ι)/1998 σε μορφή PDF (448kb)) : Στους Νόμους αυτούς έχουν ενσωματωθεί οι σχετικές με τα άτομα με αναπηρία διατάξεις της Οδηγίας 2007/65/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2007/65/ΕΚ σε μορφή Word (233kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2007/65/ΕΚ σε μορφή PDF (254kb)) για την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων. Οι εφαρμοστέες διατάξεις σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο ΙΙΑ της Οδηγίας. Το άρθρο 3γ του εν λόγω Κεφαλαίου ενθαρρύνει του παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να μεριμνούν ώστε οι υπηρεσίες τους να καταστούν σταδιακά προσβάσιμες στους ανθρώπους με οπτική ή ακουστική αναπηρία. Το άρθρο αυτό εναρμονίστηκε στο άρθρο 30Β των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2011 Επιπλέον, το άρθρο 3ε 1 γ ii του ίδιου Κεφαλαίου απαγορεύει οι εμπορικές ανακοινώσεις να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις μεταξύ άλλων, και βάσει αναπηρίας. Το άρθρο αυτό εναρμονίστηκε στο άρθρο 30Ε (γ) (ii) του ίδιου Νόμου.

Επιπλέον στους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμους του 1998 - 2012 (τροποποιητικός) (7(I)/1998) ( pdf 958kb ) ενσωματώνεται η Οδηγία 2010/13/ΕΕ (word 279kb / pdf 1095kb) του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων). Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 7 της πιο πάνω Οδηγίας αναφέρει ότι τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους να μεριμνήσουν ώστε οι υπηρεσίες τους να καταστούν σταδιακά προσβάσιμες στους ανθρώπους με οπτική ή ακουστική αναπηρία. Συγκεκριμένα στο Άρθρο 30Β - (1), του πιο πάνω Νόμου,  με τίτλο προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες, αναφέρει το εξής: « Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας μεριμνούν ώστε οι υπηρεσίες τους να καθίστανται σταδιακά προσβάσιμες σε ανθρώπους με οπτική ή ακουστική αναπηρία. (2) Κάθε τηλεοπτικός οργανισμός έχει υποχρέωση να μεταδίδει μεταξύ των ωρών 18.00 και 22.00 ειδικό δελτίο ειδήσεων καταληπτό από κωφά άτομα, διάρκειας τουλάχιστο πέντε λεπτών της ώρας: Νοείται ότι, η προβολή του πιο πάνω αναφερόμενου ειδικού δελτίου ειδήσεων γίνεται τουλάχιστον στο ήμισυ της τηλεοπτικής οθόνης. (3) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, μετά από διαβουλεύσεις με την Αρχή, υποβάλουν σε αυτή χρονοδιάγραμμα σε διάστημα ενός έτους από την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου, που να καθορίζει συγκεκριμένους τρόπους για σταδιακή αύξηση των ποσοστών των προγραμμάτων τους, τουλάχιστον κατά 5% πέραν των δελτίων ειδήσεων, που θα καθίσταται προσβάσιμο σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία ».

(σ) Διάταγμα Επιτρόπου 3/2006 για Σκοπούς Εναρμόνισης των Διαδικασιών Προστασίας και Διασφάλισης των Συμφερόντων των Καταναλωτών που Σχετίζονται με τον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π. 258/2006), Διάταγμα Επιτρόπου 4/2006 για Σκοπούς Εναρμόνισης των Διαδικασιών Προστασίας και Διασφάλισης των Συμφερόντων των Καταναλωτών που Σχετίζονται με τον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κ.Δ.Π. 259/2006), το περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία Εξέτασης και Περίοδος Εξέτασης Αίτησης για Έκδοση Άδειας Οικοδομής για Ορισμένες Οικοδομές) Διάταγμα του 2009 (Κ.Δ.Π. 307/2009), το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικό (Τροποποιητικό) Διάταγμα Ανάπτυξης του 2006 (Κ.Δ.Π. 341/2006) και ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008 (Ν.32(Ι)/2008) (Κατεβάστε τον Νόμο Ν.32(Ι)/2008 σε μορφή PDF): Στα Νομοθετήματα αυτά έχουν ενσωματωθεί διατάξεις της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Κατεβάστε την Οδηγία 2002/21/ΕΚ σε μορφή Word (233kb) / Κατεβάστε την Οδηγία 2002/21/ΕΚ σε μορφή PDF (254kb)) για τα δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και ιδίως των μειονεκτούντων χρηστών. Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της εν λόγω Οδηγίας και στα άρθρα 8.2 και 4 οι εθνικές κανονιστικές αρχές προάγουν τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονεκτούντων χρηστών εξασφαλίζοντας πρόσβαση στις υπηρεσίες και εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες αποκομίζουν το μέγιστο όφελος όσο αφορά την επιλογή, την τιμή και την ποιότητα στις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Επιπρόσθετα στο άρθρο 17 ενθαρρύνεται η εφαρμογή των προτύπων και/ή προδιαγραφών που θεσπίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης.  

(τ) Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2019 (Ν50(Ι)2019) (Word31kb / PDF1782kb) : Στην πιο πάνω νομοθεσία έχει ενσωματωθεί οι διατάξεις της Οδηγίας 2016/2102 (PDF (408kb) / Word (56kb) προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα οδηγία επιδιώκει την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθιστώντας, ως εκ τούτου, τους συγκεκριμένους ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές περισσότερο προσβάσιμα στους χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρίες. Με τον παρόντα Νόμο καθιερώνονται οι κανόνες που απαιτούνται για να διασφαλίζεται ότι οι ιστότοποι, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτούς, και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4. 

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet